Hyvän tavarantoimittajan hyväksymät tavarantoimitusehdot.

Toimittaja sekä City Plus Oy ovat sopineet seuraavista osapuolia sitovista ehdoista. Osapuolia ovat myyjä, josta käytetään nimeä toimittaja, sekä City Plus Oy, josta käytetään nimitystä tilaaja.

Tilaaja

City Plus Oy

Toimittaja

Yritys tai muu toimija, joka on sitoutunut toimittamaan tavaran sekä siihen liittyvät palvelut ja asiakirjat tilaajalle.

Vaaranvastuu

Vastuu sopijapuolesta riippumattomasta tavaran tuhoutumisesta, katoamisesta, huonontumisesta tai vähenemisestä.

Viivästyssakko

Sakko, jonka toimittaja on viivästyessään velvollinen maksamaan tilaajalle. Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon osoittamalla, että toimittajan viivästyksestä olisi aiheutunut tilaajalle vahinkoa.

Arvonlisävero

Tarjouksissa hinta yleensä ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (Alv/ Vat 0 %). EU-sisäkaupan laskutuksessa käytettävä VAT-numero vaaditaan kauppakumppanilta, jonka jälkeen sen voimassaolo tulee olla voimassa. Hinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa tarjouksissa kuin myös hankintasopimuksissa. Tällä ei ole vaikutusta arvonlisäveron maksuvelvollisuuteen Suomessa. Toimittajalla tai palveluntuottajalla Suomessa on velvollisuus laskuttaa tavaraan tai palveluun liittyvä arvonlisävero tilaajalta.

Ennakko ja vakuus

Mahdollisen ennakon maksamisesta on sovittava erikseen. Näissä ehdoissa on määräyksiä vakuuden asettamisesta maksettavalle ennakolle.

Indeksiehtojen käyttö

Niillä toimialoilla, joilla indeksiehdon käyttäminen on sallittua ja sellaista halutaan käyttää, on indeksiehdosta sovittava erikseen.

Kauppalaki (Suomessa)

Irtaimen omaisuuden kauppaa säännellään kauppalaissa. Niiltä osin kuin toimittajan näissä tavaran toimitusehdoissa ei ole erikseen toisin määrätty, noudatetaan kauppalain säädöksiä.

Kansainvälinen kauppa

City Plus Oy.n toimittajaehtojen perusteella tehtäviin hankintasopimuksiin sovelletaan Suomen kauppalakia. Sekä näiden ehtojen mukaan sekä tavara- että palveluhankintasopimuksia koskevat sopimusriidat ratkaistaan Suomessa yleisissä alioikeuksissa. Näissä ehdoissa on nimenomaisesti todettu, ettei Suomen lain lainvalintasäännöksiä sovelleta näiden ehtojen perusteella tehtäviin hankintasopimuksiin. Ehtojen perusteella tehtäviin hankintasopimuksiin ei sovelleta YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG). Näitä ehtoja ja niiden käyttämistä on arvioitava kansainvälisessä kaupassa tapauskohtaisesti.

Hinta ja hinnanmuutokset

Toimitusehtojen hinnan määrittelemisen lähtökohtana on se, että hinta on kiinteä, ellei toisin ole sovittu. Hinnan tulee tällöin olla kiinteä koko sopimuskauden ja toistaiseksi niin kauan kunnes hinnoista on muuta sovittu.


Sopimusehdot:


1. Yhteyshenkilöt

1.a Kumpikin sopijapuoli nimeää yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista. Ellei toisin ole sovittu, yhteyshenkilöllä ei ole oikeutta muuttaa sopimusta. Sopijapuolen on viivytyksettä ilmoitettava kirjallisesti yhteyshenkilön vaihtumisesta toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle.


2. Tavaran kaupasta sopiminen

2.a Tavaran kaupasta tehdään kirjallinen tilaus. Toimittaja vahvistaa tilauksen kirjallisesti. Viestintä tilauksista sekä toimituksista tapahtuu sähköpostin välityksellä.


3. Tavaran ominaisuudet ja virhe

3.a Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan sekä muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä mitä on sovittu.

3.b Jos muusta ei ole sovittu tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään tai soveltua siihen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää, toimittajan on täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta. Tavaran tulee laadultaan vähintään vastata siitä mahdollisesti etukäteen tilaajalle toimitettuja näytteitä ja mallikappaleita.


4. Hinta

4.a Hinta on kiinteä, ellei toisin ole sovittu. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa.

4.b Toimittaja laskuttaa arvonlisäveron voimassa olevan lain mukaisesti. Ulkomainen toimittaja ei laskuta arvonlisäveroa

4.c Ennakkomaksu on hankintahinnan kiinteä osa.

4.d Toimittajan laatiman tarjouksen perusteella tehty tilaus sitoo toimittajaa kiinteän hinnan sekä toimitusajan sekä toimitustavan ym. tarjouksessa ja erityisesti tilauksessa mainittujen ehtojen osalta.

4.e Jos hinta määräytyy toimittajan, maahantuojan, valmistajan tai muun vastaavan toimijan hinnaston mukaisesti ja tämä hinnasto sopimuskauden aikana muuttuu niin, että toimituspäivän hinnoittelutavan mukainen hinta olisi tilaajalle tarjous- tai tilaushintaa edullisempi, toimittaja soveltaa laskutuksessa toimituspäivän mukaista hinnoittelua. Jos toimittaja tarjoaa markkinoille tilaajan tilaamia tuotteita alennettuun hintaan, noudatetaan alennettua hintaa siihen asti kunnes alennusmyynti tai kampanja on päättynyt.

4.f Jos hinta ei ole kiinteä, toimittajalla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa hintaa tavaran yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Toimittajan on toimitettava hinnanmuutosilmoitus kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Toimittajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä. Jos hinnanmuutoksesta ei päästä yksimielisyyteen, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siitä hetkestä lähtien, kun hinnanmuutos tulee voimaan.


5. Maksuehdot/ Lasku

5.a Maksut maksetaan laskun perusteella. Ellei toisin ole sovittu, lasku erääntyy maksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta.

5.b Laskutus tapahtuu verkkolaskulla, jos tilaajalla ja toimittajalla on valmiudet verkkolaskutukseen. Toissijaisesti lasku toimitetaan sähköpostilla sekä postin välityksellä paperilaskuna

5.c Laskussa, toissijaisesti lähetyslistassa, tulee olla maininta tuotteen painosta sekä lähetyksen kokonaispainosta. EU:n sisäkaupassa laskussa tai toissijaisesti lähetyslistassa on ehdottomasti oltava maininta kauppatavaran tullikohtelutiedoista (tuotteen tullinimike ja tullikoodi).  Important; Please, always declare net weight of goods, and custom taric code: search on taric code: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&redirectionDate=20100804

5.d Ellei toisin ole sovittu, toimittaja on oikeutettu laskuttamaan sovitut maksut, kun tilaaja on hyväksynyt laskun kohteena olevan toimituksen tai sen osan. Toistuvaismaksut laskutetaan sovituin laskutuskausin jälkikäteen. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista.

5.e Jos tilaaja ei maksa laskua viimeistään eräpäivänä, toimittajalla on oikeus periä viivästyskorkoa korkolain perusteella sekä kohtuulliset perintäkulut.

5.f Toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen velvoitteiden täyttäminen, jos selvä ja riidaton maksu viivästyy yli kolmekymmentä (30) päivää ja viivästynyt suoritus on olennainen. Toimittajan on kirjallisesti ilmoitettava keskeytyksestä tilaajalle vähintään viisitoista (15) päivää ennen keskeytystä. Ilmoitus voidaan tehdä heti laiminlyönnin tapahduttua mm. sähköpostina.

5.g Tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta hinnasta muun muassa virheellisen tavaran korjaustyöstä tai palautuksesta syntyneet kustannukset tai uuden vastaavan tavaran hankinnasta aiheutuvat kustannukset sekä sopimuksen mukainen viivästyssakko tai muu mahdollinen sopimussakko josta on toimittajan kanssa sovittu.


6. Vakuudet

6.a Jos tilaajan on sopimuksen mukaan maksettava ennakkoa, toimittajan on jätettävä ennen ennakon suorittamista tilaajalle tämän hyväksymä vakuus, jonka tulee olla vähintään viisitoista (15) prosenttia suurempi kuin suoritettava ennakko. Vakuuden on oltava voimassa vähintään kuukauden sen jälkeen kun sopimuksen mukainen toimitusaika on päättynyt. Toimittajan on toimituksen viivästyessä jatkettava vakuuden voimassaoloaikaa.

6.b Jos takuuajan vakuudesta on sovittu, toimittajan on jätettävä ennen takuuajan alkamista tilaajan hyväksymä vakuus, jonka tulee olla vähintään kymmenen (10) prosenttia arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukauden takuuajan päättymisajankohdan jälkeen.

6.c Ennakkomaksun ja takuuajan vakuudeksi hyväksytään ensi sijassa tilaajan nimiin tehty pankkitalletus tai vakavaraisen raha- tai vakuutuslaitoksen omavelkainen takaus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus.

6.d Toimittaja vastaa kaikista vakuuden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista


7. Tavaran luovutus ja vaaranvastuun siirtyminen

7.a Toimittaja toimittaa/luovuttaa tavaran tilaajalle sopimuksen mukaisena ajankohtana.

7.b Ellei toisin ole sovittu, toimituslauseke on CPT- Carriage paid to, tai  FOB- Free on board

7.c Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle silloin, kun tavara on toimituslausekkeen mukaisesti luovutettu tilaajalle.

7.d Toimittaja ei saa ilman tilaajan suostumusta vakuuttaa tilaajan kustannuksella tavaraa, jonka vaaranvastuu sopimuksen mukaan kuuluu tilaajalle.

7.e Toimittajalla on vaaranvastuu tilaajan tavaroista, osista ja tarvikkeista, jotka tilaaja on maksanut ja jotka ovat vielä toimittamatta tilaajalle.


8. Toimitusta edeltävät tarkastukset, valvonta ja vastaanottotarkastukset

8.a Tilaajalla on oikeus suorittaa tavaran tarkastus ennen sen toimitusta.

8.b Tilaajan ennen tavaran luovuttamista suorittamat tarkastukset ja valvonta eivät vähennä toimittajan velvollisuuksia ja vastuuta.

8.c Kun tavara on luovutettu, tilaaja suorittaa vastaanottotarkastuksen niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei tilaaja reklamoi toimituksessa olevasta virheestä kohtuullisessa ajassa. Vastaanottotarkastus ei poista toimittajan vastuuta tilatun ja vastaanotetun tavaran asianmukaisesta laadusta sekä takuuseikoista.

8.d Jos tavarassa on virhe, toimittaja vastaa kaikista tarkastuksen, käsittelyn ja kuljetuksen uusimisesta tilaajalle aiheutuneista kustannuksista.


9. Takuu

9.a Takuuaika laitteille on 24 kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut tavaran.

9.b Takuu kattaa kaikki takuuaikana ilmenevät virheet. Toimittajan takuu ei kuitenkaan kata virheitä, jotka johtuvat käyttöohjeiden vastaisesta tai muusta virheellisestä tavaran käytöstä.

9.c Toimittaja on velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan korjaamaan/ poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet tai toimittamaan uuden tavaran virheellisen tilalle. Takuukorjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen tavaraan liittyviin asiakirjoihin.

9.d Ellei toisin ole sovittu, tavaran takuuaika pitenee sillä aikamäärällä, jona tavaraa ei ole virheen vuoksi voitu käyttää. Takuuajan pituus on kuitenkin enintään kaksinkertainen alkuperäiseen takuuaikaan verrattuna.

9.e Jos takuuaikana tavarassa ilmenee virhe ja on perusteltua syytä olettaa, että sama virhe tulee esiintymään muissakin tavaroissa, toimittaja on velvollinen korjaamaan tämän virheen kaikista toimitetuista ja toimitettavista tavaroista.

9.f Tilaajan on toimitettava tavara takuukorjausta varten toimittajan osoittamaan paikkaan Suomessa. Toimittaja vastaa takuukorjaukseen liittyvistä kustannuksista, mikäli muusta ei ole sovittu, sekä tavaran takuukorjaukseen toimittamisesta ja palauttamisesta aiheutuvista kuluista.

9.g Jos toimittaja ei täytä takuuvelvoitteitaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on ilmoittanut virheestä, tilaajalla on oikeus teettää tarpeelliset korjaukset ja vaatia vahingonkorvausta luvun 14 mukaisesti. Tilaajalla on oikeus korjauksen sijasta vaatia hinnanalennusta.

9.h Toimittaja on takuuajan jälkeenkin velvollinen viipymättä tiedon saatuaan kustannuksellaan korjaamaan/poistamaan tavarassa ilmenevät virheet, jotka ovat olleet tavarassa vaaranvastuun siirtyessä tilaajalle ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa tai takuuaikana.


10. Viivästyminen

10.a Jos sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, viivästyvän sopijapuolen on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Toimittajan viivästyessä toimittajan on ilmoitettava uusi toimitusaika tilaajalle niin pian kuin mahdollista.

10.b Jos toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. Ellei toisin ole sovittu, viivästyssakko on suuruudeltaan yksi (1) prosentti viivästyneen toimituksen tai sen osan arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sovitun määräpäivän. Viivästyssakkoa peritään enintään kymmeneltä (10) viikolta. Tilaajalla on oikeus vähentää viivästyssakko toimittajalle tehtävistä maksusuorituksista.

10.c Toimituksen viivästymiseen rinnastetaan asentamisen ja käyttöönoton viivästyminen sekä käytössä tarvittavien ja sopimuksen edellyttämien muiden tietojen myöhästyminen.

10.d Jos tilaaja on maksanut ennakkoa ja toimitus viivästyy toimittajasta johtuvasta syystä, toimittaja on velvollinen maksamaan viivästysajalta vuotuista korkoa korkolain mukaisesti ennakon siltä osalta, joka vastaa viivästynyttä tavaraa. Tilaajalla on oikeus vähentää korot toimittajalle tehtävistä maksusuorituksista.


11. Ylivoimainen este

11.a Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopijapuolten ei ole ollut syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopijapuolista riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

11.b Jos sopimusvelvoitteen toteuttaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

11.c Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen.


12. Vahingonkorvaus

12.a Tilaajalla ja toimittajalla on oikeus saada vahingonkorvausta toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta välittömästä vahingosta.

12.b Jos sopimus päättyy toimittajasta johtuvasta syystä luvun 16 perusteella ja tästä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on tilaajalla oikeus vahingonkorvaukseen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä aiheutuneesta vahingosta.

12.c Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta toimittajan sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää tilaajalle maksettavan viivästyssakon ja muun sopijapuolten erikseen sopiman sopimussakon.

12.d Sopijapuolella on lisäksi oikeus korvaukseen välillisestä vahingosta, jos toinen sopijapuoli on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, rikkonut salassapitovelvoitteita tai loukannut immateriaalioikeuksia.


13. Hinnanalennus ja sopimuksen purku

13.a Jos toimittaja ei ole korjannut virhettä tai antanut tilalle korvaavaa tuotetta sovittujen ehtojen mukaisesti, tilaajalla on oikeus vaatia toimittajalta hinnanalennusta.

13.b Kumpikin sopijapuoli saa purkaa sopimuksen kokonaan tai osittain, jos toinen sopijapuoli on olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan tai on ilmeistä, että olennainen sopimusrikkomus tulee tapahtumaan. Jos rikkomus on korjattavissa, sopijapuoli voi purkaa sopimuksen vain, jos rikkomus on toistuva tai rikkomukseen syyllistynyt sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun toinen sopijapuoli on kirjallisesti huomauttanut rikkomuksesta.

13.c Olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään muun muassa toimittajan sopimuksenvastaista toimitusta, jos virhe on vähäistä suurempi eikä virhettä tilaajan huomautuksesta huolimatta viipymättä korjata tai jos sopimuksen luonne huomioiden toimitus viivästyy kohtuuttomasti tai viivästykset tai virheet ovat toistuvia.

13.d Jos tilaaja on maksanut ennakkoa, toimittaja suorittaa sopimuksen purkautuessa tilaajalle takaisin saamansa ennakon ja korkoa korkolain mukaisesti laskettuna ennakon suorituspäivästä takaisinmaksupäivään.


14. Sopimuksen päättäminen erityistilanteissa

14.a Tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, jos toimittajan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa toimittajan täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Ennen irtisanomista tilaajan on ilmoitettava irtisanomisen uhasta toimittajalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa.


15. Immateriaalioikeudet

15.a Ellei toisin ole sovittu, immateriaalioikeudet tavaraan tai siihen liittyvään aineistoon eivät siirry tilaajalle tavaran omistusoikeutta lukuun ottamatta. Kaikki aineisto, jonka tilaaja ja toimittaja ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät aineiston luovuttajan omaisuudeksi. Tilaajalla on kuitenkin peruuttamaton käyttöoikeus toimittajan sille luovuttamaan aineistoon silloin, kun kyse on aineiston käyttämisestä sopimuksessa tarkoitetun tavaran käyttöön liittyvässä tarkoituksessa. Tehdessään tai teettäessään muutoksia toimittajan luovuttamaan aineistoon, tilaajan on huolehdittava siitä, ettei toimittajan liike- tai ammattisalaisuuksia paljasteta. Käyttöoikeus sisältää oikeuden käyttää, kopioida ja tehdä tai teettää muutoksia. Tilaajalla on oikeus luovuttaa aineisto sille, jolle tilaajan tehtävät siirtyvät.

15.b Toimittaja vastaa siitä, etteivät sen toimittamat tavarat tai niihin liittyvä aineisto sopimuksen mukaisesti käytettyinä loukkaa Suomessa voimassa olevia kolmannen henkilön patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia.

15.c Jos tilaajaa vastaan esitetään tässä sopimuksessa tarkoitetun tavaran tai siihen liittyvän aineiston käyttöön perustuvia immateriaalioikeuteen perustuvia vaatimuksia, toimittaja on velvollinen vastamaan vaatimuksiin tilaajan puolesta omalla kustannuksellaan. Toimittaja vastaa tilaajalle siitä, ettei tavaraan tai siihen liittyvään aineistoon kohdistuvista immateriaalioikeuksiin perustuvista vaatimuksista tai velvoitteista aiheudu tilaajalle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kolmannelle henkilölle maksettavia kustannuksia tai muita vastuita kolmatta kohtaan.


16. Salassapito

16.a Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa luottamuksellisiksi katsottavat aineistot ja tiedot, jotka ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

16.b Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen perusteella tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle.16.c Toimittaja ei saa käyttää sopimusta tai tilaajan nimeä markkinoinnissa ilman tilaajan suostumusta. Ellei toisin ole sovittu, toimittaja saa kuitenkin käyttää sopimusta referenssitietona tehdessään tarjouksia hankintalainsäädännössä tarkoitetuille hankintayksiköille.


17. Sopimuksen siirtäminen, muuttaminen ja optio

17.a Toimittajalla ei ole oikeutta ilman tilaajan suostumusta osaksikaan siirtää sopimusta kolmannelle.

17.b Sopimusmuutokset on tehtävä kirjallisesti. Kirjallisiksi sopimusmuutoksiksi katsotaan myös sähköisessä muodossa tehdyt muutokset jotka ovat osapuolien (kummankin) hyväksymiä.

17.c Toimitusta koskevista muutoksista ja niiden vaikutuksista toimitusaikatauluun tai hintaan on sovittava kirjallisesti ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

17.d Jos hankintaan sisältyy optio, jonka käyttämisen edellytyksiä ei ole tarkemmin määritelty, option käyttäminen on tilaajan harkinnassa.


18. Avustamisvelvollisuus toimittajan vaihtuessa

18.a Ellei toisin ole sovittu, toimittajan vaihtuessa on toimittaja velvollinen avustamaan tilaajaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle toimittajalle omalla kustannuksellaan.

18.b Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen sopimuksen päättymistä, kun sopimus on irtisanottu tai purettu päättyväksi tai kun tilaaja ilmoittaa käynnistävänsä hankinnan, joka koskee sopimuksen alaisia palveluja. Velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun kaksitoista (12) kuukautta on kulunut sopimuksen päättymisestä.


19. Erimielisyydet ja sovellettava laki

19.a Sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin.

19.b Jos kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi tilaajan kotipaikan yleiseen alioikeuteen.

19.c Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ei kuitenkaan sovelleta Suomen lain lainvalintaa koskevia säännöksiä tai YK:n kansainvälistä kauppalakia (CISG).


20. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys

20.a Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa keskinäisessä pätevyysjärjestyksessä, ellei toisin ole sovittu:

1. Sopimus

2. Tarjouspyyntö

3. City Plus Oy:n laatimat tavarantoimittaja ehdot

4. Tarjous

5. Tilaus

6. Tilausvahvistus